Programación I (en extinción)

Código: O06G150V01104
Acrónimo: PROI
Nome: Programación I (en extinción)
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro Cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Adquirir as habilidades básicas para analizar un problema e conseguir desenvolver un programa nunha linguaxe de alto nivel que permita solucionalo.

Adquirir os coñecementos básicos de programación, independentes da linguaxe de programación utilizada.

Adquirir bos hábitos de programación, primando a sinxeleza e lexibilidade dos programas, así como realizando, como paso previo á programación, unha análise da solución.

Adquirir un coñecemento detallado e práctico das características e recursos da linguaxe de programación utilizada na asignatura.

Conseguir a autonomía do alumno na análise e desenvolvemento de solucións de calquera tipo de problema, de complexidade simple a intermedia, de manera que dispoña destas habilidades cando teña que programar en calquera entorno.

Empregar as ferramentas dun entorno de desenvolvemento de programación para crear e desenvolver aplicacións.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet