Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática

A Conferencia de Decanos e Directores de Informática de España (CODDI) está constituída polos responsables da totalidade das escolas e facultades que imparten estudos conducentes ás titulacións de Enxeñaría en Informática, tanto públicas como privadas. Creouse en 1997 como foro de colaboración, debate e intercambio entre as distintas escolas e facultades, alcanzando unha máxima presenza ao incorporar á práctica totalidade dos actores implicados na educación universitaria de informática. Desde a súa constitución, a CODDI reúnese, como mínimo, anualmente e con maior frecuencia cando os temas requirírono.

O interese polo tema do novo Espazo Europeo de Educación Superior suscitouse en febreiro de 2001, durante a conferencia realizada en Las Palmas de Gran Canaria. Acordouse constituír unha comisión da CODDI para estudar o impacto da Declaración de Bolonia nos estudos de Informática en España. Esta comisión elaborou un documento de traballo que foi presentado e debatido no pleno da Conferencia desenvolvida en Barcelona en maio de 2002. Como consecuencia desta discusión, a CODDI manifestouse publicamente a favor dunha estrutura adaptada ao modelo de Bolonia e comprometeuse a seguir traballando na configuración destes futuros estudos.

Máis recentemente, en concreto durante os días 9 e 10 de Xuño de 2003, na Conferencia celebrada en Valencia, o tema principal foi “Os estudos de informática e a converxencia europea”. Neste sentido considerouse a posibilidade de participar na convocatoria do Programa de Converxencia Europea da ANECA “Axudas para o Deseño de Plans de Estudo e Títulos de Grao”, para desenvolver o Libro Branco das titulacións de informática que permita a adaptación das carreiras do noso ámbito ao novo marco do Espazo Europeo de Educación Superior.

A CODDI explicitou a súa vontade de seguir liderando o proceso de converxencia europea nos estudos de informática en España e a incorporación ao mesmo do maior número de axentes externos que poidan colaborar na realización do estudo. En concreto, na sesión de Valencia, atendeuse ao momento de vista dalgún dos colexios profesionais actualmente constituídos, e considerouse extremadamente importante a participación destes e outros axentes sociais no proceso, tal e como se detallará na proposta.

Na web da CODDII publícanse regularmente novas sobre o sector da Enxeñaría Informática.