En cumprimento co establecido no Regulamento para a Realización do Traballo Fin de Grao da Universidade de Vigo, e co título oficial do Grao en Enxeñaría Informática, os estudantes, para poder obter o título, deberán aprobar un Traballo Fin de Grao (TFG) no que se acredite a formación adquirida.

Os TFG da ESEI regúlanse polo citado Regulamento e polo Regulamento específico de TFG do Centro.

Normativa Uvigo

Normativa propia ESEI

Calendarios

Formularios

  • Formularios do TFG
  •  Documentos específicos a maiores para a realización do TFG en empresas ou institucións externas:
    • Convenio asinado por ambas partes: deberá cubrirse na FUVI
    • Formalización da realización do TFG D4: deberá cubrirse na FUVI

Premios

Modalidade de Premio ao TFG máis destacado dos Premios de Investigación, transferencia, innovación educativa e divulgación científica do Campus da Auga

Curso 2019/2020

Traballos Fin de Grao defendidos