O Regulamento de Réxime Interno rixe o funcionamento da Escola e dos diferentes órganos colexiados da mesma