Prazas ofertadas : 20

Tempo Completo

Tempo Parcial

ECTS matrícula mínima

ECTS matrícula máxima

ECTS matrícula mínima

ECTS matrícula máxima

1º ano 60 60 24 48
Resto Anos 48 78 24 48

O perfil idóneo do estudiantado que accede a este título de máster pode describirse en base a un conxunto de habilidades e coñecementos ben identificados, e en base tamén á súa formación académica previa.

Entre as habilidades desexables no alumnado que ingrese no programa formativo pódense citar as seguintes:

 • Capacidade básica no manexo das novas tecnoloxías.
 • Capacidade de abstracción, de análise, síntese e razoamento lóxico.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Sentido da organización, atención ao detalle e sentido práctico.
 • Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación e espírito emprendedor.
 • Interese polos avances científicos e tecnolóxicos.

 

Como coñecementos recomendados indícanse os seguintes:

 • Matemáticas (análises, álxebra lineal, xeometría, estatística básica e probabilidade).
 • Programación, estruturas de datos e algoritmos.
 • Fundamentos de estrutura de computadores.

Ao impartirse o máster integramente en inglés, o estudante deberá acreditar coñecementos mínimos de inglés correspondentes ao nivel B1 do marco común europeo de referencia, nos termos que determine a Comisión de Selección e Admisión de Estudantes.

Segundo o establecido polo R.D. 1393/2007, modificado polo R.D. 861/2010, para acceder aos ensinos oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte no país expedidor do título para o acceso a ensinos de Máster.

Así mesmo, poderán acceder os/as estudantes titulados/as conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o/a interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar os ensinos de Máster.

Os/as estudantes que cumpran os requisitos de acceso deberán presentar a solicitude de admisión no programa na forma que determinen as normas de admisión e matrícula da Universidade de Vigo, aprobadas por resolución reitoral para cada curso académico. O sistema de selección seguirá os principios de obxectividade, imparcialidade, mérito e capacidade.

As competencias en materia de admisión son responsabilidade da Comisión de Selección e Admisión de Estudantes, que terá a composición e funcións determinadas na Normativa de Xestión Académica do correspondente curso académico, que neste momento establece que estará constituída por tres docentes con docencia no máster, entre eles a figura de coordinador, que presidirá a comisión, e o/o administrador/a de o centro que custodiará a documentación recibida.

O alumnado que solicite a súa admisión neste título de máster debe contar, preferentemente, con algunha das seguintes titulacións universitarias de grao, licenciatura ou enxeñaría técnica nos seguintes ámbitos (incluíndo aqueles títulos con denominacións equivalentes ou alternativas ás incluídas na listaxe):

 • Enxeñaría Informática
 • Ciencia e Enxeñaría de Datos
 • Intelixencia Artificial
 • Robótica
 • Matemáticas
 • Física
 • Enxeñaría de Telecomunicacións
 • Enxeñaría Industrial

No caso do alumnado que solicite a súa admisión e posúa un título diferente aos incluídos na listaxe anterior, valorarase a súa admisión en función de que poida justificar que os seus estudos previos haxan conducido á adquisición dos coñecementos recomendados incluídos nesta mesma sección.

Non se prevén complementos formativos para adquirir os coñecementos básicos previos.

Os baremos con que se avaliarán as solicitudes de ingreso basearanse nos seguintes aspectos:

 • Expediente académico
 • Outros méritos relacionados co ámbito da Intelixencia Artificial (experiencia laboral, formación extracurricular, participación en actividades relacionadas co ámbito da Intelixencia Artificial, etc.)

O expediente académico terá un peso máximo do 70% do total, e os outros méritos un peso máximo do 30%. Os criterios concretos para cada curso académico serán establecidos e publicados con anterioridade ao comezo dos períodos de preinscrición e matrícula.