A formación do título de Máster en Enxeñaría Informática permite ao egresado adquirir, en distintos niveis de profundización, as seguintes capacidades, competencias e destrezas xerais:

  • Capacidade para proxectar, calcular e deseñar produtos, procesos e instalacións en todos os ámbitos da Enxeñaría Informática.
  • Capacidade para a dirección de obras e instalacións de sistemas informáticos, cumprindo a normativa vixente e asegurando a calidade do servizo.
  • Capacidade para dirixir, planificar e supervisar equipos multidisciplinares.
  • Capacidade para o modelado matemático, cálculo e simulación en centros tecnolóxicos e de enxeñaría de empresa, particularmente en tarefas de investigación, desenvolvemento e innovación en todos os ámbitos relacionados coa Enxeñaría en Informática.
  • Capacidade para a elaboración, planificación estratéxica, dirección, coordinación e xestión técnica e económica de proxectos en todos os ámbitos da Enxeñaría en Informática seguindo criterios de calidade e ambientais.
  • Capacidade para a dirección xeral, dirección técnica e dirección de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación, en empresas e centros tecnolóxicos, no ámbito da Enxeñaría Informática.
  • Capacidade para a posta en marcha, dirección e xestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía da seguridade para as persoas e bens, a calidade final dos produtos e a súa homologación.
  • Capacidade para a aplicación dos coñecementos adquiridos e de resolver problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos e multidisciplinares, sendo capaces de integrar estes coñecementos.
  • Capacidade para comprender e aplicar a responsabilidade ética, a lexislación e a deontología profesional da actividade da profesión de Enxeñeiro en Informática.
  • Capacidade para aplicar os principios da economía e da xestión de recursos humanos e proxectos, así como a lexislación, regulación e normalización da Informática.

CB6 – Poseer e comprender coñecementos que aporten unha base ou unha oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.

CB7 – Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa área de estudo.

CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB9 – Que os estudantes sepan comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.

CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permita continuar estudando dun modo que terá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CG1 – Capacidade para proxectar, calcular e deseñar productos, procesos e instalacións en todos os ámbitos da Enxeñaría Informática.

CG2 – Capacidade para a dirección de obras e instalacións de sistemas informáticos, cumprindo a normativa vixente e asegurando a calidade do servizo.

CG3 – Capacidade para dirixir, planificar e supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 – Capacidade para o modelado matemático, cálculo e simulación en centros tecnolóxicos e de enxeñaría de empresa, particularmente en tareas de investigación, desenvolvemento e innovación en todos os ámbitos relacionados coa Enxeñaría Informática.

CG5 – Capacidade para a elaboración, planificación estratéxica, dirección, coordinación e xestión técnica e económica de proxectos en todos os ámbitos da Enxeñaría en Informática seguindo criterios de calidade e medioambientais.

CG6 – Capacidade para a dirección xeral, dirección técnica e dirección de proxectos de investigación, desenvolvemento de innovación, en empresas e centros tecnolóxicos, no ámbito da Enxeñaría Informática.

CG7 – Capacidade para a posta en marcha, dirección e xestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, coa garantía de seguridade para as persoas e bens, a calidade final dos productos e a súa homologación.

CG8 – Capacidade para a aplicación dos coñecementos adquiridos e de resolver problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplios e multidisciplinares, sendo capaces de integrar estes coñecementos.

CG9 – Capacidade para comprender e aplicar a responsabilidade ética, a lexislación e a deontoloxía profesional da actividade da profesión de Enxeñeiro en Informática.

CG10 – Capacidade para aplicar os principios da economía e da xestión de recursos humanos e proxectos, así como a lexislación, regulación e normalización da Informática.

CE1 – Capacidade para a integración de tecnoloxías, aplicacións, servizos e sistemas propios da Enxeñaría Informática, con carácter xeralista e en contextos máis amplos e multidisciplinais.

CE2 – Capacidade para a planificación estratéxica, elaboración, dirección, coordinación, e xestión técnica e económica nos ámbitos da enxeñaría informática relacionados, entre outros, con: sistemas, aplicacións, servizos, redes, infraestructuras ou instalacións informáticas e centros ou factorías de desenvolvemento de software, respetando o adecuado cumprimento dos criterios de calidade e medioambientais e en entornos de traballo multidisciplinais.

CE3 – Capacidade para a dirección de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación, en empresas e centros tecnolóxicos, con garantía da seguridade para as persoas e bens, a calidade final dos productos e a súa homologación.

CE4 – Capacidade para modelar, deseñar, definir a arquitectura, implantar, xestionar, operar, administrar e manter aplicacións, redes, sistemas, servizos e contidos informáticos.

CE5 – Capacidade de comprender e saber aplicar o funcionamiento e organización de Internet, as tecnoloxías e protocolos de redes de nova xeración, os modelos de compoñentes, software intermediario e servizos.

CE6 – Capacidade para asegurar, xestionar, auditar e certificar a calidade dos desenvolvementos, procesos, sistemas, servizos, aplicacións e productos informáticos.

CE7 – Capacidade para deseñar, desenvolver, xestionar e avaliar mecanismos de certificación e garantía de seguridade no tratamiento e acceso á información nun sistema de procesamento local ou distribuido.

CE8 – Capacidade para analizar as necesidades de información que se plantean nun entorno e levar a cabo en todas as súas etapas o proceso de construcción de un sistema de información.

CE9 – Capacidade para deseñar e avaliar sistemas operativos e servidores, e aplicacións e sistemas basados en computación distribuida.

CE10 – Capacidade para comprender e poder aplicar coñecementos avanzados de computación de altas prestacións e métodos numéricos ou computacionais a problemas de enxeñaría.

CE11 – Capacidad de deseñar e desenvolver sistemas, aplicacións e servizos informáticos en sistemas empotrados e ubicuos.

CE12 – Capacidade para aplicar métodos matemáticos, estatísticos e de intelixencia artificial para modelar, deseñar e desenvolver aplicacións, servizos, sistemas intelixentes e sistemas baseados no coñecemento.

CE13 – Capacidade para utilizar e desenvolver metodoloxías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas e estándares de computación gráfica.

CE14 – Capacidade para conceptualizar, deseñar, desenvolver e avaliar a interacción persoa-ordenador de productos, sistemas, aplicacións e servizos informáticos.

CE15 – Capacidade para a creación e explotación de entornos virtuais, e para a creación, xestión e distribución de contidos multimedia.

CE16 – Capacidade para formar parte do comité de dirección da empresa e asumir responsabilidades na implantación da estratexia da empresa a nivel informático, definindo presupostos y xestionando medios materiais e humanos.

CE17 – Capacidade para implantar estratexias de TI alineadas coa estratexia da organización e dos clientes, con criterios de eficiencia e calidade, respetando a regulación, estándares e modelos de boas prácticas.

CE18 – Capacidade para implantar sistemas de xestión de servizos de TI enfocados á calidade e á eficiencia en costes a través da aplicación de códigos de boas prácticas profesionais.

CT1 – Desenvolver un espírito innovador e emprendedor.

CT2 – Capacidade para a dirección de equipos e organizacións.

CT3 – Capacidade de liderado.

CT4 – Capacidade de comunicar coñecemento e conclusións a públicos especializados e non especializados, de maneira oral e escrita.

CT5 – Capacidade de traballo en equipo.

CT6 – Habilidades de relacións interpersoais.

CT7 – Capacidade de razonamento crítico e creatividade.

CT8 – Responsabilidade e compromiso ético no desempeño da actividade profesional.

CT9 – Respecto e promoción dos dereitos humanos, os principios democráticos, os principios de igualdade entre homes e mulleres, de solidariedade, de accesibilidade universal e deseño para todos.

CT10 – Orientación á calidade e á mellora continua.

CT11 – Capacidade de aprendizaxe autónomo.

CT12 – Capacidade para resolver problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos ou multidisciplinais.

CT13 – Capacidade para integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información incompleta.