Informática::Programación I

Código: O06G151103
Acrónimo: PROI
Nome: Informática::Programación I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 12
Resultados de aprendizaxe:

Adquirir as habilidades básicas para analizar un problema e conseguir desenvolver un programa nunha linguaxe de alto nivel que permita solucionalo.

Adquirir os coñecementos básicos de programación, independentes da linguaxe de programación utilizado.

Adquirir bos hábitos de programación, primando a sinxeleza e legibilidad dos programas así como realizando, como paso previo á programación, unha análise da solución.

Adquirir un coñecemento detallado e práctico das características e recursos da linguaxe de programación utilizado no módulo.

Usar as ferramentas dunha contorna de desenvolvemento de programación para crear e desenvolver aplicacións.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet