Prazas ofertadas : 50

Tempo Completo

Tempo Parcial

ECTS matrícula mínima

ECTS matrícula máxima

ECTS matrícula mínima

ECTS matrícula máxima

1º curso 60 60 30 30
Resto Cursos 0 75 0 0

Considérase un perfil de ingreso no referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato ou ciclo formativo de formación profesional. En concreto, as características persoais (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas, etc.) e académicas desexables que se consideran máis axeitadas para iniciar os estudos de Grao en Intelixencia Artificial son as seguintes:

 • Creatividade
 • Capacidade analítica e crítica
 • Curiosidade intelectual
 • Hábito de lectura e capacidades de comunicación oral e escrita
 • Capacidade de aplicar fundamentos para a resolución de problemas
 • Constancia e responsabilidade no traballo
 • Habilidades para traballo en equipo
 • Efectividade no uso do tempo
 • Competencia en ferramentas informáticas básicas

Os procesos de selección, admisión e matriculación de estudantes na titulación de Graduado/a en Intelixencia Artificial están definidos nos procedementos establecidos pola Xunta de Galicia e son comúns a todo o Sistema Universitario de Galicia.

De acordo co artigo 15 do Real Decreto 822/2021, de 28 de setembro, sobre organización dos ensinos universitarios oficiais, así como o Real Decreto 412/2014, de 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión aos ensinos universitarios oficiais de grao, poderán acceder aos estudos universitarios oficiais de grao nas universidades españolas nas condicións que para caso se determinen no RD 412/2014, quen reúnan algún dos seguintes requisitos:

 1. Estudantes en posesión do título de Bacharel do Sistema Educativo Español ou doutro declarado equivalente.
 2. Estudantes en posesión do título de Bacharelato Europeo ou do diploma de Bacharelato internacional.
 3. Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos de Bacharelato ou Bacharel procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou doutros Estados cos que se subscribiron acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidad.
 4. Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos homologados ao título de Bacharel do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados en sistemas educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos que non se subscribiron acordos internacionais para o recoñecemento do título de Bacharel en réxime de reciprocidad, sen prexuízo do disposto no artigo 4.
 5. Estudantes en posesión dos títulos oficiais de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente ao Sistema Educativo Español, ou de títulos, diplomas ou estudos declarados equivalentes ou homologados aos devanditos títulos, sen prexuízo do disposto no artigo 4.
 6. Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos, diferentes dos equivalentes aos títulos de Bacharel, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico Deportivo Superior do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados nun Estado membro da Unión Europea ou noutros Estados cos que se subscribiron acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidad, cando devandito alumnado cumpra os requisitos académicos esixidos en devandito Estado membro para acceder ás súas Universidades.
 7. Persoas maiores de vinte e cinco anos que superen a proba de acceso establecida neste real decreto.
 8. Persoas maiores de corenta anos con experiencia laboral ou profesional en relación cun ensino.
 9. Persoas maiores de corenta e cinco anos que superen a proba de acceso establecida neste real decreto.
 10. Estudantes en posesión dun título universitario oficial de Grao, Máster ou título equivalente.
 11. Estudantes en posesión dun título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro, correspondentes á anterior ordenación dos ensinos universitarios ou título equivalente.
 12. Estudantes que cursasen estudos universitarios parciais estranxeiros ou españois, ou que finalizando os estudos universitarios estranxeiros non obtivesen a súa homologación en España e desexen continuar estudos nunha universidade española. Neste suposto, será requisito indispensable que a universidade correspondente recoñeceulles polo menos 30 créditos ECTS.
 13. Estudantes que estivesen en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións do Sistema Educativo Español anteriores á Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro.

En Galicia, o sistema universitario aplica o principio de distrito único ao alumnado. Iso significa que o alumnado en Galicia incorpórase a calquera centro de ensino universitario con independencia do lugar da Comunidade Autónoma no que cursen os seus estudos de secundaria ou realicen as Probas de Acceso á Universidade.

Co obxectivo de conxugar, por unha banda, os principios do distrito único e distrito aberto, a autonomía universitaria e a coordinación dos procedementos e das competencias no acceso de estudantes á universidade, as tres universidades galegas asinaron un convenio específico para a organización e o desenvolvemento das probas de acceso (até o curso 2016-17, inclusive) e a asignación das prazas no Sistema Universitario de Galicia, establecendo como comisión organizadora a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

Ao comezar cada novo curso académico organízase unha xornada de recepción para os novos estudantes. Nesta xornada ofréceselles toda a información que precisan para o comezo da súa vida universitaria:

 • Estrutura organizativa da Escola e a Universidade.
 • Estrutura dos estudos.
 • Prazos e normativas importantes (modificacións de matrícula, cambios de quenda, etc.).
 • Servizos e infraestructuras do Centro: aulas, laboratorios, acceso a Internet, correo electrónico, etc.
 • Un/a representante dos estudantes explica que é e para que serve a Delegación de Alumnos.
 • A directora da Biblioteca, ou persoa en quen delegue, explica o uso da mesma: organización dos fondos, accesibilidad, sistemas de procura, sistemas de peticións de títulos, etc.
 • Intervencións de responsables doutros servizos da Universidade (como o gabinete psicopedagóxico ou o servizo de deportes, entre outros).

Entre os servizos que se ofrece aos estudantes dende a súa incorporación ao Centro pódense citar os seguintes:

 • Correo electrónico: Todos os estudantes teñen asignada unha dirección de correo electrónico do Centro. Dende a Dirección, as Subdireccións e os servizos administrativos do Centro envíase continuamente información sobre noticias, prazos, becas, etc.
 • Actividades paralelas de apoio: Prográmanse este tipo de actividades, que complementan a actividade habitual de ensino-aprendizaxe, co obxectivo de subsanar deficiencias puntuais ou do perfil de ingreso. Estas actividades poden ser talleres sobre tecnoloxías ou procesos específicos, ciclos de proxeccións ou conferencias, talleres de lectura, etc.
 • Mobilidade: Co fin de promover e facilitar a mobilidade de estudantes organízanse charlas informativas por parte da Oficina de Relacións Internacionais. Así mesmo, existe a figura de Coordinador/a de Relacións Internacionais, que se encarga de coordinar programas como Erasmus e SICUE. Entre as súas funcións, ten a de asesorar e orientar aos estudantes nos seus programas respectivos, tanto aos propios como aos alleos.
 • Representación dos estudantes: a Delegación de Alumnos, aparte dos protocolos establecidos polo Sistema de Garantía de Calidade do Centro para a canalización de suxestións e reclamacións, serve de enlace entre os estudantes de xeito individual ou colectivo e o equipo directivo da titulación. A Escola pon á súa disposición os medios necesarios (un local, teléfono e equipamiento informático) así como unha partida orzamentaria para que poidan cumprir a súa tarefa de representación, e outras como facilitar a realización de propostas e iniciativas do alumnado.
 • Gabinete Psicopedagóxico: a Universidade de Vigo conta co seu propio Gabinete Psicopedagóxico a disposición dos estudantes para orientalos e asistilos tanto en cuestións académicas como noutras de índole persoal. Por outra banda, a Universidade ten en marcha un programa de apoio á integración do alumnado con necesidades especiais (PIUNE) para facilitar a súa vida académica e garantir o seu dereito ao estudo.
 • Plan de Acción Titorial: dende fai uns anos a Escola dispón deste plan destinado principalmente (aínda que non de forma exclusiva) a estudantes de nova matrícula, cuxos obxectivos principais son:
  • Informar e orientar ao novo alumnado sobre a estruturación e o funcionamento da Escola, para lograr así unha mellor e máis rápida integración do novo alumno no contexto universitario.
  • Facilitar o proceso de adaptación do ensino secundario, dos ciclos formativos, ou doutras vías de acceso á universidade.
  • Contribuír á integración do estudante no Campus Universitario e na cidade de Ourense.
  • Informar ao estudante sobre cuestións académicas e/ou profesionais.
  • Fomentar a participación do alumnado nos distintos ámbitos da vida universitaria.
  • Analizar o desenvolvemento do alumnado tanto no plano académico como no persoal.
  • Valorar a necesidade do apoio titorial como instrumento de coñecemento e reflexión no proceso de formación universitario.
  • Axudar ao alumnado, na medida do posible, naqueles problemas ou situacións que lles provoquen inquietude e ansiedade.