• Informes de resultados anuais
 • Enquisas de satisfación do PAS (Enquisas)

Evolución da preinscrición e matrícula

 • Taxas de ocupación, preferencia e adecuación; Nª estudantes matriculados
 • Estudantado que accede por primeira vez á titulación
 • Nota media do estudantado que accede por primeira vez á titulación
 • Enquisas do Centro a estudantes de novo ingreso
  Enquisas 2009-2010 a 2017-2018, (Análise da evolución)

Enquisas de satisfacción alumnado e PDI

 • (2009-2010), (2010-2011), (2011-2012 e sucesivos)
 • Evolución enquisas alumnado/PDI/titulados dende 2009

Enquisas de avaliación docente da titulación

 • EAD 2012-2013 a 2016-2017
 • Evolución EAD da titulación dende 2012
 • Evolución EAD por asignatura dende 2009
 • Evolución EAD por profesor dende 2009

Rendemento, abandono e graduación

 • Evolución tasas da titulación dende 2009
 • Evolución tasas por asignatura dende 2010
 • Evolución das cualificacións por asignatura dende 2010

Análise de resultados

 • Análise da evolución dos recursos humanos
 • Análise da mobilidade
 • Análise dos Traballos Fin de Grao
 • Análise da evolución das prácticas en empresas
 • Análise do curso ponte
 • Análise do abandono e traslado dos estudantes