Funcións

  • Levar a cabo os procesos e tarefas que se deriven das solicitudes de adaptación de estudantes dos plans de estudos en extinción aos novos plans de estudos.
  • Resolver todas as cuestións relativas ao recoñecemento de créditos.
  • Aplicar e interpretar en cada caso as guías de adaptacións das memorias verificadas dos títulos do Centro.

Composición da comisión

(4 PDI ámbito informático, 2 PDI ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico,1 PDI ámbito xurídico-social, 4 estudantes, 1 PAS)

Presidente:

PDI ámbito informático

PDI ámbito tecnolóxico

PDI ámbito científico

PDI ámbito xurídico-social

Estudantes

  • Héctor Calviño Canitrot
  • Cristina Lavadores Pedrosa

PAS: