Funcións

  • Levar a cabo os procesos e tarefas que se deriven das solicitudes de avaliación por compensación de estudantes de Grao.

Composición da comisión

(O decano/a, director/a ou persoa coordinadora da titulación na que delegue que a presidirá, tres vogais e tres suplentes pertencentes ao profesorado da titulación, un ou unha vogal que represente ó estudiantado)

Presidente

PDI

Estudantes

  • Héctor Calviño Canitrot
  • Efrén Varón Escudero