En cumprimento co establecido no título oficial dos Mestrados Universitarios da Escola Superior en Enxeñaría Informática, os estudantes, para poder obter o título, deberán aprobar un Traballo Fin de Máster (TFM) no que se acredite a formación adquirida.

Os TFM da ESEI regúlanse polo Regulamento específico de TFM do Centro.

Curso 2023/2024

Curso 2023/2024

Normativa Uvigo

Normativa propia ESEI

Calendario

Formularios

Premios

Modalidade de Premio ao TFM máis destacado dos Premios de Investigación, transferencia, innovación educativa e divulgación científica do Campus da Auga

Traballos Fin de Máster defendidos