Para obter a acreditación institucional de centros de universidades públicas e privadas, os apartados 2 e 3 do artigo 14 do Real Decreto 420/2015, do 29 de maio, de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios, requiren o cumprimento de dous requisitos:

  1. Renovar a acreditación inicial de polo menos a metade dos títulos oficiais de grao e mestrado que impartan, de acordo ao procedemento xeral previsto no artigo 27 bis do Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, salvo se un título, ou máis, impártese en varios centros da mesma universidade. Nese caso, esíxese renovar tamén a acreditación do título ou títulos en cuestión, conforme ao Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro.
  2. E contar coa certificación da implantación do seu sistema de garantía interno de calidade, orientado á mellora continua da formación que se ofrece aos estudantes, de acordo co establecido no apartado 9 do anexo I do Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, e conforme os criterios e directrices para garantir a calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

A Escola Superior de Enxeñaría Informática cumpre ambos requisitos polo que, de acordo co artigo 14.1 do Real Decreto 420/2015, a Universidade de Vigo solicitou a acreditación institucional da ESEI á ACSUG, como órgano de avaliación externa da comunidade autónoma en cuxo territorio se establece a universidade, que emitiu un informe de avaliación vinculante para o Consejo de Universidades.

O Consello de Universidades é o órgano competente para ditar a resolución de acreditación, que se ha de enviar á universidade, á comunidade autónoma e ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para os efectos da inscrición dos centros acreditados no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

Mediante Resolución de 28 de xaneiro de 2019, do Consello de Universidades, en relación coa acreditación institucional da Escola Superior de Enxeñaría Informática (32016819) da Universidade de Vigo, o Consejo de Universidades declara a acreditación institucional da ESEI. A acreditación institucional, que deberá renovarse antes do transcurso de cinco anos contados a partir da data da presente resolución, terá, para o centro, os efectos previstos no artigo 27  ter, do Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro.

Polo tanto, a acreditación institucional da ESEI, mentras manteña os seus efectos, permitirá renovar a acreditación das titulacións oficiais que imparta o centro sen necesidade de someterse ao procedemento xeral. As titulacións oficiais incorporarán como data de renovación da acreditación no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos o 28 de xaneiro de 2019.

 

Verificación do Grao en Enxeñaría Informática

Renovación Acreditación do Grao en Enxeñaría Informática

Curso 2016/17

Seguimento do Grao en Enxeñaría Informática

O seguimento das titulacións forma parte dos Informes de resultados anuais do centro (enlace)

Verificación do Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Renovación da acreditación do Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Curso 2014/15

Seguimento do Máster Universitario en Enxeñaría Informática

O seguimento das titulacións forma parte dos Informes de resultados anuais do centro (enlace).