Redes

Código:
Acrónimo: RED
Nome: Redes
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Entender o funcionamento básico das redes de computadores actuais e a importancia duns protocolos estandarizados.

Aprender os protocolos nos que se basea Internet e as redes locais actuais.

Aprender a configurar e administrar unha rede local.

Entender as bases da computación na nube, e os modelos de nube.

Coñecer os diferentes mecanismos de virtualización de servidores e ser capaz de despregar sistemas virtualizados.

Coñecer e comprender os diferentes modelos de servizo e modelos de despregamento asociados á computación na nube, así como os servizos proporcionados por provedores de nube orientados á intelixencia artificial.

Ser capaz de pór en marcha servizos na nube.

Saber concibir e deseñar novas aplicacións baseadas en Internet ou as tecnoloxías que a sustentan.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet