Algoritmos

Código:
Acrónimo: ALG
Nome: Algoritmos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Saber solucionar problemas de diversa índole, comprendendo a complexidade e idoneidade das solucións propostas.

Coñecer as estratexias algorítmicas básicas para o deseño de algoritmos eficientes.

Saber aplicar algoritmos eficientes a problemas clásicos, como os de ordenación e procura.

Saber determinar a complexidade espacial e temporal dos distintos algoritmos.

Entender e dominar as estruturas de datos tipo grafos e aprender a deseñar e aplicar algoritmos sobre elas, para resolver problemas básicos de IA.

Aprender a deseñar e aplicar algoritmos sobre grafos, para resolver problemas básicos de IA.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet