Aprendizaxe Automática I

Código:
Acrónimo: APAU I
Nome: Aprendizaxe Automática I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 3º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e saber aplicar as técnicas de aprendizaxe supervisada.

Coñecer e saber aplicar as técnicas de validación en aprendizaxe supervisada.

Coñecer e saber aplicar as técnicas de regularización en aprendizaxe supervisada.

Saber seleccionar e configurar a técnica de aprendizaxe supervisada mellor adaptada ao escenario considerado.

Departamento:
Guía docente: