Informática::Algoritmos e estruturas de datos I (en extinción)

Código: O06G150201
Acrónimo: AED I
Nome: Informática::Algoritmos e estruturas de datos I (en extinción)
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Concebir, desenvolver e utilizar de forma eficiente os tipos de datos e estructuras máis adecuados a un problema.

Atopar solucións algorítmicas a problemas, comprendendo a idoneidade e complexidade das solucións propostas.

Determinar a complexidade en tempo e espazo de diferentes algoritmos.

Coñecer a recursividade como ferramenta de construcción de programas.

Programar aplicacións de forma robusta, correcta e eficiente tendo en conta restriccións de tempo e custo, e elixindo o paradigma e as linguaxes de programación máis axeitadas.

Coñecer novas técnicas de programación, en particular o uso da memoria dinámica e as estruturas de datos enlazadas que están na base de moitas aplicacións.

Usar as ferramentas dun entorno de desenvolvemento de programación para crear e desenvolver aplicacións.

Saber analizar, especificar e implementar estruturas de datos lineais desde a perspectiva dos TAD.

Saber resolver problemas utilizando os TAD máis apropiados.

Coñecer o funcionamento e as técnicas básicas de ordeación da información e a consulta eficiente da mesma.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet