Informática::Algoritmos e estruturas de datos I

Código: O06G151107
Acrónimo: AEDI
Nome: Informática::Algoritmos e estruturas de datos I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Concibir, desenvolver e utilizar de forma eficiente os tipos de datos e estruturas máis
adecuados a un problema.

Atopar solucións algorítmicas a problemas, comprendendo a idoneidade e compexidade das
solucións propostas.

Determinar a complexidade en tempo e espacio de diferentes algoritmos.

Coñecer a recursividade como ferramenta de construcción de programas.

Programar aplicacións de forma robusta, correcta e eficiente tendo en conta restriccións de
tempo e coste, e elexindo o paradigma e os lenguaxes de programación máis idóneos.

Coñecer novas técnicas de programación, en particular o uso da memoria dinámica e as
estructuras de datos enlazadas que están na base de moitas aplicacións.

Usar as ferramentas dun entorno de desenrolo de programación para crear e realizar
aplicacións.

Saber analizar, especificar e implementar estructuras de datos lineales desde a perspectiva
dos TAD.

Saber resolver problemas empregando os TAD máis apropiados.

Coñecer o funcionamiento e as técnicas básicas de ordeación da información e a consulta
eficiente da mesma.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet