Seguridade en redes

Código: O06M132V03312
Acrónimo: SREDES
Nome: Seguridade en redes
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Ser capaz de executar políticas preventivas en base a resultados de monitorización.

Comprender as diferentes técnicas que se poden empregar para a deteción de intrusos nun sistema informático e saber como se poden implementar.

Entender as problemáticas de seguridade e os ataques a redes LAN e coñecer os mecanismos que permiten minimizalos.

Coñecer qué e un sistema de cortalumes, cal é o seu sistema de funcionamento e como se poder empregar para dotar de seguride a unha rede informática.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet