Planificación e Dirección de Proxectos

Código: O06-M132101
Acrónimo: PDP
Nome: Planificación e Dirección de Proxectos
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro Cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Dirixir de xeito autónomo un proxecto seguindo as directrices de estándares recoñecidos.

Saber deseñar un plan de sistemas e ser capaz de implantalo na organización.

Saber empregar e aplicar ferramentas de mellora da productividade.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet