Computación Distribuída e de Altas Prestacións

Código: O06-M132205
Acrónimo: CDAP
Nome: Computación Distribuída e de Altas Prestacións
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer o manexo de sistemas operativos distribuidos e técnicas de clustering de servidores.

Ser capaz de elaborar aplicacións capaces de aproveitar as características de sistemas de clustering e supercomputación.

Manexar técnicas de clustering a nivel de servidores de aplicación.

Coñecer librarías e ferramentas para o desenvolvemento de aplicacións de computación distribuida.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet