Interfaces Intelixentes

Código:
Acrónimo: ININ
Nome: Interfaces Intelixentes
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito do desenvolvemento de interfaces intelixentes.

Saber deseñar e desenvolver prototipos que implementen interfaces de usuario/a altamente interactivas, capaces de enriquecerse a partir do coñecemento da contorna.

Saber identificar os modelos de interfaz intelixente mellor adaptados a un contexto operativo concreto.

Coñecer as posibilidades de desenvolvemento de interfaces capaces de conectarse directamente co cerebro.

Saber avaliar a calidade dunha interfaz intelixente.

Departamento:
Guía docente: