Informática: Lóxica

Código: G460108
Acrónimo: LOX
Nome: Informática: Lóxica
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e saber aplicar razoadores baseados en lóxica de primeira orde.

Saber aplicar mecanismos de inferencia para derivar novo coñecemento.

Coñecer os problemas nos que a lóxica ten vantaxe sobre outras técnicas de representación de coñecemento.

Coñecer os conceptos fundamentais da lóxica de predicados e saber manexar as regras de inferencia e equivalencias lóxicas de cuantificación para realizar probas formais.

Comprender os conceptos básicos da programación lóxica (unificación, resolución, negación) e demostrar en que medida a súa aplicación favorece o desenvolvemento de aplicacións en IA.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet