Computación Concurrente, Paralela e Distribuida

Código:
Acrónimo: CCPD
Nome: Computación Concurrente, Paralela e Distribuida
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Ter a capacidade para desenvolver códigos que aproveiten de forma óptima os recursos hardware dispoñibles no computador.

Comprender a interrelación entre o software do sistema operativo e o hardware sobre o que se executa.

Coñecer os diferentes modelos de sistemas paralelos e a súa programación.

Ser capaz de desenvolver códigos que se executen en sistemas paralelos de memoria concorrente, compartida e distribuída, así como en aceleradores hardware.

Comprender os mecanismos para analizar o rendemento e optimizar a eficiencia de códigos paralelos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet