Algoritmos e estruturas de datos II

Código: O06G151202
Acrónimo: AED II
Nome: Algoritmos e estruturas de datos II
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Saber analizar, especificar e implementar as estruturas de datos e as coleccións non lineais desde a perspectiva dos TAD.

Saber resolver problemas utilizando a estrutura de datos non lineal máis apropiada, en función dos recursos necesarios (tempo de execución,
espazo requerido, etc.)

Capacitar ao alumno para a resolución de problemas utilizando esquemas algorítmicos básicos.

Saber que os esquemas algorítmicos se consideran unha metodoloxía na cal se deben seguir procesos sistemáticos para alcanzar os obxectivos de resolución de problemas.

Usar as ferramentas dun entorno de desenvolvemento de programación para crear e desenvolver aplicacións.

Programar aplicacións de forma robusta, correcta e eficiente tendo en conta restriccións de tempo e custo, e elixindo o paradigma e as linguaxes de programación máis axeitadas.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet