Sistemas dixitais (en extinción)

Código: O06G150V01105
Acrónimo: SD
Nome: Sistemas dixitais (en extinción)
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro Cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Explicar os fundamentos físicos nos que se basea o funcionamiento dos circuítos dixitais e os periféricos, e aplicar os principios básicos da física para o deseño de instalacións informáticas.

Coñecer as técnicas básicas de análise e de deseño dos circuítos electrónicos dixitais.

Analizar e comprender o funcionamento dos circuítos dixitais que se utilizan no campo da Informática.

Obter as bases de electrónica dixital e sistemas combinacionais e secuenciais específicos para o estudo da arquitectura das computadoras.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet