Física::Sistemas dixitais

Código: O06G151104
Acrónimo: SD
Nome: Física::Sistemas dixitais
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Explicar os fundamentos físicos nos que se basea o funcionamento dos circuítos dixitais e os periféricos, e aplicar os principios básicos da física para o deseño de instalacións informáticas.

Coñecer as técnicas básicas de análises e de deseño dos circuítos electrónicos dixitais.

Analizar e comprender o funcionamento dos circuítos dixitais que se utilizan no campo da Informática.

Obter as bases de electrónica dixital e sistemas combinacionales e secuenciales específicos para o estudo da arquitectura dos computadores.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet