Programación II (en extinción)

Código: O06G150V01205
Acrónimo: PRO II
Nome: Programación II (en extinción)
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer amplamente a linguaxe de programación orientada a obxectos de maior utilidade para a industria na actualidade.

Coñecer amplamente o proceso de desenvolvemento asociado a un proxecto de complexidade básica realizado mediante programación orientada a obxectos.

Desenvolver software de calidade aplicando os fundamentos do paradigma de orientación a obxectos.

Dominar a comunicación dentro do grupo de traballo, e a capacidade de iniciativa e de toma de decisións no traballo realizado.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet