Álxebra lineal (en extinción)

Código: O06G150101
Acrónimo: AL
Nome: Álxebra lineal (en extinción)
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Adquirir conceptos, procedementos e estratexias do Álxebra Lineal que teñan aplicación na Informática.

Entender os razoamentos de tipo alxebraico máis comúns.

Aplicar o Álxebra Lineal a problemas da Informática.

Dominar as estruturas alxebraicas que teñen especial interés pola súa utilidade no estudo de estruturas de datos e información, metodoloxía
da programación e linguaxes informáticos.

Adquirir os coñecementos matemáticos precisos para teorías de control automático, de sistemas e de comunicacións, e para xeometría computacional.

Saber utilizar e interpretar ferramentas de software matemático.

Afianzar a teoría de conxuntos, o álxebra vectorial, a noción de linealidade e o álxebra matricial.

Comprender as nocións de semellanza, equivalenza e ortogonalidade.

Coñecer as realizacións dos coñecementos adquiridos na anterior etapa.

Coñecer as aplicacións xeométricas cando éstas sexan posibles.

Comprender e aplicar as transformacións xeométricas máis habituais, así como as figuras do plano e do espazo que se enmarcan nesta
asignatura.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet