Matemáticas::Alxebra Lineal

Código: O06G151106
Acrónimo: AL
Nome: Matemáticas::Alxebra Lineal
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Saber usar a eliminación Gaussiana para achar unha forma graduada e a forma graduada reducida dunha matriz.

Comprender e saber resolver as cuestións de existencia, unicidade e existencia universal para os sistemas de ecuacións lineais.

Comprender o produto de matrices e a súa relación coa composición de aplicacións lineais e coñecer e saber aplicar as súas propiedades algebraicas.

Comprender o que implica para unha matriz o ter unha inversa pola dereita, unha inversa pola esquerda ou ser inversible.

Saber operar con matrices por bloques e coñecer as súas propiedades e aplicacións.

Comprender o concepto de determinante dunha matriz cadrada, as súas propiedades e o uso das mesmas no cálculo dun determinante, así como saber usar o método de cofactores para o cálculo de determinantes.

Comprender o concepto de espazo vectorial e de aplicación lineal e a relación entre o núcleo e imaxe dunha aplicación lineal e o espazo nulo e o espazo columna dunha matriz.

Comprender a relación entre as cuestións de existencia universal e unicidadde e as cuestións de “independencia lineal de” “e vector xerado polo” conxunto de vectores columna dunha matriz, así como a relación coas propiedades de “sobreyectividadde” e “inyectividadde” dunha aplicación lineal.

Achar unha base do espazo nulo (núcleo dunha aplicación lineal) ou do espazo columna (espazo imaxe dunha aplicación lineal) dunha matriz dada.

Achar as ecuacións cartesianas dun subespazo definido mediante xeradores, así como saber achar unha base e as ecuacións cartesianas do subespazo suma e do subespazo intersección de dous subespazos de R^n.

Achar as coordenadas dun vector relativas a unha base dada e a matriz de cambio de coordenadas dunha base a outra.

Usar coordenadas para trasladar problemas en espazos vectoriais abstractos a problemas en R^n.

Achar a matriz dun endomorfismo dun espazo vectorial relativa a unha base e coñecer o efecto dun cambio de base na mesma.

Comprender o concepto de diagonalización dunha matriz cadrada e coñecer as súas aplicacións ao cálculo de potencias de (e, en xeral, a avaliación dun polinomio en) una matriz cadrada.

Comprender o concepto de vector propio e de autovalor dunha matriz cadrada.

Saber achar o polinomio característico dunha matriz cadrada, a súa relación cos autovalores e o espectro da matriz, así como o concepto de multiplicidade alxebraica dos autovalores.

Saber achar unha base do espazo propio dun autovalor dunha matriz cadrada e saber achar unha diagonalización dunha matriz unha vez coñecidos os seus autovalores.

Comprender os conceptos de produto escalar e ortogonalidade en R^n e comprender o espazo nulo dunha matriz como o espazo ortogonal ao espazo fila da mesma.

Saber achar a proxección ortogonal dun vector sobre a recta determinada por un vector non nulo e saber usar estas proxeccións para ortogonalizar unha base dun subespazo de R^n mediante o proceso de Gram-Schmidt.

Comprender o problema de mínimos cadrados asociado a un sistema de ecuacións lineais incompatible e saber resolvelo mediante as correspondentes ecuacións normais.

Coñecer as propiedades de ortogonalidade dos espazos propios dunha matriz simétrica e usalas para achar unha diagonalización ortogonal dunha matriz simétrica.

Comprender o concepto de forma cuadrática e saber representala mediante unha matriz simétrica.

Comprender o concepto de cambio de variable nunha forma cuadrática e saber achar o seu efecto sobre a matriz que a representa.

Saber achar unha diagonalización dunha forma cuadrática e saber usala para clasificala e para determinar os seus valores máximo e mínimo en vectores unitarios.

 

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet