Visión por computadora II / Computer Vision II

Código:
Acrónimo: CV2
Nome: Visión por computadora II / Computer Vision II
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Intelixencia Artificial
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

– Coñecer e comprender as características fundamentais da imaxe dixital e as súas formas de representación.
– Coñecer, comprender e saber aplicar as técnicas de procesamiento da imaxe dixital.
– Coñecer, comprender e saber aplicar as técnicas de análise de imaxe dixital.
– Capacidade de aplicación de diferentes técnicas a problemas de visión por computadora.
– Coñecer e saber aplicar técnicas avanzadas de procesado de imaxe dixital.
– Coñecer e saber aplicar técnicas avanzadas de análise de imaxe dixital.
– Saber analizar, deseñar e desenvolver solucións baseadas en tecnoloxías avanzadas de procesado e análise de imaxe.
– Saber avaliar a adecuación das metodoloxías aplicadas en problemas específicos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet