Dirección e Xestión da Innovación

Código: O06M132V03201
Acrónimo: DXI
Nome: Dirección e Xestión da Innovación
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Aplicar ferramentas e desenvolver actividades relacionadas coa xestión da innovación.

Coñecer os diferentes programas de dinamización da innovación en organizacións privadas ou administracións públicas.

Participar no establecemento e execución de plans estratéxicos relacionados coa innovación e a tecnoloxía.

Saber promover e incentivar a cultura da innovación na organización.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet