Deseño e Xestión Avanzada de Redes

Código: O06M132V03102
Acrónimo: DXAR
Nome: Deseño e Xestión Avanzada de Redes
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Saber deseñar e implantar unha rede corporativa de complexidade media/alta.

Administrar, manter e xestionar entornos de rede avanzados.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet