Auditoría e Xestión da Seguridade

Código: O06M132V03203
Acrónimo: AXS
Nome: Auditoría e Xestión da Seguridade
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e saber aplicar as ferramentas, técnicas, procedementos e boas prácticas dispoñibles para asegurar a seguridade da información aos diversos niveis onde é necesario: seguridade física, seguridade en redes e S.O e seguridade no desenvolvemento de aplicacións

Coñecemento e comprensión das normativas e estándares da Seguridade da Información, das metodoloxías de análises de riscos e das metodoloxías para a realización de auditorias de seguridade.

Capacidade para deseñar e implantar medidas preventivas, políticas de seguridade e plans de contingencia a partir da identificación dos riscos de seguridade e vulnerabilidades dos sistemas informáticos.

Capacidade para deseñar o sistema de xestión da seguridade da información (SGSI) dunha organización, identificar, definir e implantar os seus controis de seguridade, planificar a súa implantación e gestionar o seu mantemento e mellora.

Poder deseñar e executar auditorias de seguridade nas organizacións, incluíndo as orientadas á certificación, conforme ás metodoloxías e boas prácticas existentes.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet