Plataformas de Internet das Cousas

Código:
Acrónimo: PIC
Nome: Plataformas de Internet das Cousas
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 3º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender o concepto de IoT, e os seus principios básicos.

Coñecer e comprender as principais arquitecturas e protocolos do IoT.

Coñecer, comprender e saber usar as arquitecturas e linguaxes máis utilizadas no ámbito do IoT.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito do IoT.

Saber identificar a arquitectura mellor adaptada a un contexto operativo do IoT concreto.

Saber analizar e avaliar configuracións de dispositivos do IoT, en relación cos escenarios de aplicación.

Saber desenvolver aplicacións seguras e escalables no ámbito do IoT e a integralas con outros desenvolvementos.

Departamento:
Guía docente: