Matemáticas: Álxebra

Código: G460101
Acrónimo: AL
Nome: Matemáticas: Álxebra
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os fundamentos básicos de matemáticas nas que sustentarán o resto das materias do grao.

Saber realizar manipulacións propias da álxebra matricial.

Entender os razoamentos de tipo alxébrico máis comúns.

Entender e saber empregar nocións e conceptos básicos relativos á álxebra, como a diagonalización, ortogonalidade e as súas aplicacións.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet