Dimensión ética e xurídica da IA

Código:
Acrónimo: EJIA
Nome: Dimensión ética e xurídica da IA
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 3º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e saber aplicar a lexislación relacionada coa responsabilidade civil, propiedade intelectual ou protección de datos.

Saber valorar o impacto social e medioambiental das aplicacións de IA.

Saber desenvolver aplicacións de IA que resulten éticas, no discriminatorias e confiables.

Departamento:
Guía docente: