Autómatas e Linguaxes Formáis

Código:
Acrónimo: ALF
Nome: Autómatas e Linguaxes Formáis
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Comprender os conceptos da teoría de autómatas e das linguaxes formais, e estudar as súas aplicacións.

Coñecer os diferentes modelos de máquinas computacionales, gramáticas e linguaxes formais, así como a correspondencia entre autómatas, linguaxes e gramáticas.

Asimilar e aplicar os conceptos de decidibilidad e complexidade computacional.

Departamento:
Guía docente: