Traballo de Fin de Grao

Código: O06G151V01991
Acrónimo: TFG
Nome: Traballo de Fin de Grao
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 12
Resultados de aprendizaxe:

Busca, ordenación e estruturación de información sobre calquera tema.

Elaboración de memoria de proxectos na que se recollan: antecedentes, problemática ou estado da arte, obxectivos, fases do proxecto,
desenvolvemento do proxecto, conclusións e liñas futuras.

Deseño de prototipos, programas de simulación, etc, segundo especificacións.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet