Teoría de autómatas e linguaxes formais

Código: O06G151V01307
Acrónimo: TALF
Nome: Teoría de autómatas e linguaxes formais
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 3º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os elementos básicos da teoría de linguaxes formais e as súas propiedades e como se combinan para xerar os diferentes tipos de autómatas e linguaxes.

Coñecer a xerarquía de Chomsky de linguaxes formais e saber relacionar as súas categorías coa clase de autómata que a recoñece.

Coñecer a definición e propiedades fundamentais das máquinas de estado finito e os autómatas con pila.

Capacidade para implementar as diferentes técnicas de construción de autómatas para a análise de linguaxes formais nos niveis léxico e sintáctico.

Capacidade para usar ferramentas de xeración de analizadores léxicos e sintácticos baseadas en algoritmos de construción de autómatas.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet