Técnicas avanzadas de manexo de información

Código: O06G151V01419
Acrónimo: TAMI
Nome: Técnicas avanzadas de manexo de información
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Entender as novas necesidades das organizacións e coñecer as modificacións propostas desde o propio modelo relacional.

Coñecer os últimos avances relacionados con bases de datos: BD documentais, BD distribuídas, BD multimedia, BD espazo-temporais, etc.

Comprender e desenvolver sistemas de procesamento analítico en liña (OLAP), Data Warehouse e Data Mining.

Participar na instalación das ferramentas de Datawarehouse e ferramentas de SIAD.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet