Redes de computadoras I

Código: O06G151V01207
Acrónimo: RC I
Nome: Redes de computadoras I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Aplicar os conceptos de arquitectura de rede para redes LAN. Coñecer a estrutura dunha rede local e diferenciar os distintos medios de transmisión e topoloxías de rede.

Identificar as funcións principais asociadas aos protocolos fundamentais de nivel de enlace, rede e transporte dunha rede de computadores, identificar a que nivel pertence cada un e interpretar os campos das cabeceiras deses protocolos.

Deseñar o direccionamiento IP dunha rede

Crear e utilizar modelos de rede reais mediante simuladores de rede

Configurar os dispositivos de interconexión en redes LAN e interpretar o contido das táboas de enrutamiento

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet