Matemáticas::Estatística

Código: O06G151V01201
Acrónimo: EST
Nome: Matemáticas::Estatística
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Aplicar as técnicas de exploración de datos, para obter histogramas, diagramas e cuantiles; e as medidas de tendencia central e dispersión.

Aplicar métodos de presentación de datos, tales como tablas e gráficos, para amosar parámetros e tendencias da información analizada.

Comprensión das medidas de resumo, de tendencia central e de dispersión, na análise de información.

Capacidad para evaluar a probabilidade de ocurrencia de eventos que xurden dos fenómenos estocásticos usando axiomas de Kolmogorov. Identificación de fenómenos aleatorios dependentes e independentes. Habilidade para evaluar a probabilidad de ocurrencia de eventos condicionados á ocurrencia de outros.

Comprensión das variables aleatorias e a súa clasificación en discretas ou continuas, así como os seus modelos probabilísticos. Habilidade para o cálculo de probabilidades de variables aleatorias a través dos seus modelos probabilísticos. Comprensión e habilidad para obter características de v.a., en particular o valor esperado e a varianza.

Habilidade para obter e identificar fenómenos aleatorios discretos ou continuos, a súa función masa de probabilidades ou función de densidade e a súa distribución.

Habilidade para utilizar os métodos de estimación e identificar os mellores estimadores puntuais e pór intervalos para facer inferencia sobre os parámetros da población.

Deducción e interpretación de probas de hipótese estatística dos intervalos de confianza. Habilidade para utilizar as probas de hipótese
para especificar o modelo probabilístico dunha mostra aleatoria.

Comprensión dos conceptos elementais da regresión lineal simple e a correlación. Habilidade para obter o coeficiente de correlación, a ecuación de regresión e os seus parámetros. Aplicar os diferentes métodos de diagnose dun modelo de regresión lineal simple.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet