Lóxica para a computación

Código: O06G151V01301
Acrónimo: LC
Nome: Lóxica para a computación
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 3º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender os fundamentos e conceptos principais da programación declarativa e a programación imperativa.

Desenvolver programas prototípicos para problemas concretos que requiran o manexo de características propias de cada paradigma.

Capacidade de elexir unha linguaxe de programación a partir duns requisitos operativos dados.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet