Dirección e xestión de proxectos

Código: O06G151V01306
Acrónimo: DGP
Nome: Dirección e xestión de proxectos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 3º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Planificar o desenvolvemento dun proxecto informático (fitos, viabilidade, riscos, tarefas, recursos, formalización, elección de metodoloxías, etc…).

Estimar de forma efectiva custos para un proxecto utilizando diferentes técnicas.

Controlar e facer o seguimento de prazos, orzamentos, custos, inversións e indicadores de calidade.

Controlar e xestionar o desenvolvemento do proxecto informático.

Supervisar, controlar e dar validez aos procesos de desenvolvemento.

Utilizar ferramentas informáticas de soporte á xestión de proxectos de software.

Medir o progreso e a productividade do proxecto.

Coñecer os estándares na xestión de proxectos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet