Bases de datos I

Código: O06G150V01402
Acrónimo: BD I
Nome: Bases de datos I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer as vantaxes das BD fronte a outras estruturas de datos.

Coñecer as fases do proceso de creación dunha base de datos.

Coñecer as características do modelo relacional.

Saber usar linguaxes de consulta e manipulación asociados ao modelo relacional.

Saber usar ferramentas de consulta e manipulación de base de datos.

Coñecer os conceptos básicos de transacción.

Saber deseñar unha base de datos partindo dun conxunto de requisitos previos.

Ser capaz de transformar un modelo conceptual nun modelo lóxico.

Saber xestionar a información almacenada nunha base de datos relacional.

Ser capaz de detectar problemas que poidan xuedir durante o deseño lóxico o en bases de datos existentes, e ser capaz de aportar solucións.

Tomar decisións ligadas ao correcto deseño dunha base de datos.

Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet