Visión por Computadora I / Computer Vision I

Código:
Acrónimo: CV1
Nome: Visión por Computadora I / Computer Vision I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Intelixencia Artificial
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 3
Resultados de aprendizaxe:

– Coñecer e comprender as características fundamentais da imaxe dixital e as súas formas de representación.
– Coñecer, comprender e saber aplicar as técnicas de procesamiento da imaxe dixital.
– Coñecer, comprender e saber aplicar as técnicas de análise de imaxe dixital.
– Capacidade de aplicación de diferentes técnicas a problemas de visión por computador.
– Coñecer e saber aplicar técnicas avanzadas de procesado de imaxe dixital.
– Coñecer e saber aplicar técnicas avanzadas de análise de imaxe dixital.
– Saber analizar, deseñar e desenvolver solucións baseadas en tecnoloxías avanzadas de procesado e análise de imaxe.
– Saber avaliar a adecuación das metodoloxías aplicadas en problemas específicos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet