Traballo Fin de Máster /Master Thesis

Código:
Acrónimo: TFM
Nome: Traballo Fin de Máster /Master Thesis
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 12
Resultados de aprendizaxe:

– Aplicar correctamente os coñecementos e competencias adquiridas a un proxecto no ámbito da intelixencia artificial.

– Presentar e defender os desenvolvementos, resultados e conclusións do traballo realizado ante un público especializado.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet