Enxeñaría do Coñecemento

Código: O06M132V03103
Acrónimo: EC
Nome: Enxeñaría do Coñecemento
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer as técnicas de adquisición e representación do coñecemento

Ser capaz de deseñar un sistema intelixente, seleccionando a arquitectura e os mecanismos de representación máis adecuados e aplicando metodoloxías e técnicas da Enxeñaría do coñecemento

Coñecer as técnicas de aprendizaxe automática, manexar as técnicas de extracción de coñecemento a partir de diversas fontes de datos.

Ser capaz de planificar e desenvolver un proxecto de Minería de Datos mediante a integración de distintas técnicas e algoritmos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet