Robótica baseada no Comportamento

Código:
Acrónimo: RC
Nome: Robótica baseada no Comportamento
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender os elementos dun sistema robótico baseado no comportamento.

Saber deseñar sistemas robóticos baseados no comportamento.

Saber cómo aplicar técnicas de IA para optimizar a navegación de robots baseados no comportamento.

Saber cómo aplicar técnicas de IA para adaptar a capacidade de resposta en robots baseados no comportamento.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librerías no ámbito da construcción de robots baseados no comportamento.

Departamento:
Guía docente: